Skelbimas


            Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras skelbia vaikų, turinčių klausos sutrikimą, priėmimą nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. į parengiamąją klasę ir į naujai atidaromą ikimokyklinio ugdymo grupę 2010-2011 mokslo metams.

            Reikalingi dokumentai:
                 tėvų prašymas,
                 audiograma,
                 gimimo liudijimo kopija,
                 neįgalumo pažymėjimo kopija,
                 vaiko asmens sveikatos lapas.

            Centre vykdomos šios ugdymo programos:
                 pradinio ugdymo programa,
                 pagrindinio ugdymo programa,
                 vidurinio ugdymo programa.


            Mokiniui išduodamas pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas, vidurinio ugdymo brandos atestatas ir brandos atestato priedas.
            Mokiniai ugdymi pagal Bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus, atsižvelgiant į klausos sutrikimo specifiką. Tikslas – užtikrinti kokybišką kurčių ir neprigirdinčių mokinių (taip pat ir kochlearinių implantų naudotojų) ugdymą, sudarant sąlygas jų sėkmingai socialinei integracijai.

            Vaikai, turintys klausos sutrikimų, mokomi ir šių specifinių dalykų:
                 gestų kalbos,
                 dalykinės-praktinės veiklos,
                 ritmikos,
                 sakytinės kalbos,
                 lavinama mokinių tartis ir klausa;
                 nuo 5 klasės mokomi anglų kalbos.

            Mokiniams teikiama kvalifikuota surdopedagogo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo pagalba, teikiamos gestų kalbos vertėjo paslaugos.
            Bendrabutis suteikiamas visiems mokiniams, negalintiems kasdien atvykti į mokyklą, bei mokiniams, likusiems be tėvų globos.Vilniuje gyvenantiems mokiniams bendrabutis suteikiamas pateikus dokumentus, patvirtinančius sunkią šeimos materialinę padėtį arba kilus abejonių dėl mokinio fizinio ir/ar psichologinio saugumo šeimoje.
            Bendrabutyje yra poilsio kambarys, mažiesiems įrengtas žaidimų kambarys, treniruoklių kambarys, dailės studija, sportinių žaidimų kambarys.
            Mokiniai, gyvenantys bendabutyje, nemokamai maitinami keturis kartus per dieną Centro valgykloje.
            Daugiau informacijos telefonu: 8 5 2154 427 arba 8 5 254 327
            www.deafcenter.lt

            Atgal į 2010m. naujienų sąrašą

 © 2010 www.pagava.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.pagava.lt informaciją draudžiama
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius
LT-01303, įmonės kodas: 191973072, tel. (8 5) 212 07 63, faks. (8 5) 212 07 63