Lietuvos Respublikos valstybės finansinė parama neįgaliesiems studentams


            I.Lietuvos Respublikos valstybės finansinė parama teikiama neįgaliesiems studentams, kurie turi I ar II invalidumo grupę arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį. Finansinė parama teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis, tačiau studentas turi neturėti įsiskolinimų, drausminių nuobaudų ir studijuoti pirmą kartą pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą. Neįgalieji studentai turi teisę gauti šią finansinę paramą:
                        1. Išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti. Studentų specialiesiems poreikiams tenkinti kas mėnesį skiriama 50 procentų (180 Lt) valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka.
                        2. Tikslinė išmoka už studijas iš dalies kompensuoti. Neįgaliesiems, studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose iš dalies valstybės finansuojamose vietose, skiriama 3,2 MGL (416 Lt) dydžio tikslinė išmoka kiekvieną semestrą išlaidoms už studijas iš dalies kompensuoti.

            Plačiau:
            Vyriausybės nutarimas dėl finansinės pagalbos studentams su negalia.
            http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404056

            II.Taip pat studentai, turintieji 45 procentų ir mažesnį darbingumo lygį, turi teisę gauti socialinę stipendiją. Šios stipendijos dydis yra 3 bazinės socialinės išmokos (390 Lt).
            Socialines stipendijas gali gauti pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), įskaitant valstybės nefinansuojamus studentus, ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų: 1) yra iš nepasiturinčių šeimų ar gyvenantys vieni asmenys, gaunantys socialinę pašalpą; 2) turi 45 procentų ir mažesnį darbingumo lygį; 3) yra ne vyresni nei 25 metų ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa arba abu tėvai (ar vienintelis iš turėtų tėvų) yra mirę. Pretendentai į šią stipendiją negali turėti daugiau nei vieną akademinę skolą, būti sustabdę studijų ar išėję akademinių atostogų. Socialinę stipendiją skiria Valstybinis studijų fondas.
            Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai:
                        1. neturintys teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
                        2. laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba esantys akademinėse atostogose;
                        3. aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turintys daugiau kaip 1 akademinę skolą.

            Plačiau:
            Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas.
            http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390234
            Socialinių stipendijų skyrimo nuostatai
            http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=379781


            Reikalingi pateikti dokumentai:
            Neįgalusis, norintis gauti finansinę pagalbą, pateikia aukštajai mokyklai:
                   1. Prašymą suteikti finansinę pagalbą;
                   2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
                   3. Neįgaliojo pažymėjimą (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. birželio 30 d., – invalido pažymėjimą);
                   4. Banko sąskaitos numerį.

            Sprendimą dėl finansinės pagalbos skyrimo ir mokėjimo nutraukimo priima aukštoji mokykla, kurioje studijuoja neįgalusis.


            Atgal į "Naudinga žinoti" sąrašą

 © 2010 www.pagava.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.pagava.lt informaciją draudžiama
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius
LT-01303, įmonės kodas: 191973072, tel. (8 5) 212 07 63, faks. (8 5) 212 07 63